hjem     nettstedkart     skriv ut
Hjem > ARTIKLER > Femten bomber...

 


FEMTEN BOMBER SOM SANK MITT
 TEOLOGISKE SKIPsinkingship.jpg

av V. E. Jacobsen

(en oversettelse)

 

En gang da jeg ledet evangeliske møter i et samfunnshus besøkte jeg hjemmet til en mann hvis noen av hans barn hadde blitt frelst på møtene. Jeg spurte ham om han ville ta i mot Kristus som sin personlige Frelser. Han så ned i gulvet, og jeg håpet at han ville velge riktig, men da han så opp og begynte å snakke fikk han meg til å tenke. Stemmen hans var rolig og intens. ”Hvis det du forkynner er riktig, så er en av guttene mine i helvete nå, og hvis det er hvor han er, da vil jeg være der.” Den mannen tullet ikke; han mente det.

Mitt andre sjokk kom da en venn fra Pennsylvania gav meg en bok med tittelen: ”After the Thousand Years [Etter de Tusen År] av George F. Trench. Selv om jeg ikke kunne godta alle forfatterens synspunkt ble jeg overbevist om to ting, nemlig at det ikke finnes noe ord for ”evighet” i de greske eller hebraiske Skriftene, og at selv de enkleste læresetninger fra Guds Ord har blitt fordunklet og tåkelagt ved uriktige og inkonsekvente oversettelser av det greske ordet aion. Det kan umulig bety ”evighet,” fordi hvis vi da skal være konsekvente, tvinger det oss inn i slike meningsløse gjengivelser som ”den nåværende evighet / denne evighet” og ”før evighet / fra evighet” (se 1 Tim 6:17; 2 Tim 1:9; Tit 1:2). Videre ville en konsekvent gjengivelse av dette ordet i Hebreerne 9:26 gitt oss den selvmotsigende frasen: ”ved evighetens ende.” Men en merknad i Scofield bibelen døyvet frykten min.

Mitt tredje sjokk, den som virkelig rystet meg løs fra bindende tradisjon og frykten for mennesker, kom da en jernbaneingeniør og en politioverbetjent, som hadde blitt imponert over min trofasthet til forkynnelsen av Guds Ord slik jeg da forstod det, kom for å hilse på meg. Vi pratet i nesten fire timer. Da de dro gikk det opp for meg at jeg hadde brukt opp all den tunge ammunisjonen som jeg hadde samlet inn i løpet av bibelskole, pastorseminar og tjue år med tilpasning til det ”fundamentalistiske” og ”evangeliske” hierarkiet. Jeg så liksom ikke ut til å klare å finne deres rekkevidde, og da jeg endelig fant den, kilte den store kanonen min seg, nemlig King James Versjonen. Femten bomber eksploderte på dekket mitt, og mitt fine teologiske system forliste.         

 

FEMTEN SPØRSMÅL FOR EDRUELIG ETTERTANKE

 

·         Hvis Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, og mesteparten av dem er fortapt, hvordan kan Gud være allmektig (1 Tim 2:3-4)?

·         Hvis Kristus er soningen for hele verdens synd, døde Han da forgjeves for de fortapte (1 Joh 2:2)?

·         Hvis Gud skal forlike universet gjennom Kristus, hvordan kan noen pines for evig (Kol 1:20)?

·         Hvordan kan Gud samle alt til ett i Kristus mens milliarder forblir evig bortstøtt (Ef 1:10)?

·         Hvis alle dør i Adam, og noen få levendegjøres i Kristus, hvordan kan det ha seg at der hvor synden ble stor, der ble nåden enda større (Rom 5:20)?

·         Hvis alle mennesker fordømmes ved Adams fall, hvorfor blir ikke da éns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker (Rom 5:18)?

·         Hvis alle dør i Adam, hvorfor skal ikke alle levendegjøres i Kristus (1 Kor 15:22)?

·         Hvordan kan hvert kne bøyes og hver tunge bekjenne Kristus som Herre til Gud Faders ære hvis de ikke er blitt forlikt (Fil 2:10-11)?

·         Hvis det kun er Kristus som har udødelighet, hvordan kan noen av de døde være levende nå (1 Tim 6:14-16; 1 Kor 15:53-54)?

·         Hvis de ugudelige kommer til helvete så fort de dør, hvorfor reises de opp (fra de døde???) og dømmes senere (Åp 20:11-15)?

·         Siden ildsjøen er den andre død, hva skjer med de ugudelige når døden er tilintetgjort (1 Kor 15:26)?

·         Hvis ”forever” på engelsk betyr ”evig,” hva betyr da ”forever and ever”? [Gjengitt i norske bibler som ”i all evighet.”]

·         Hvis Gud er kjærlighet og har all makt, vil Han ikke da finne en måte å frelse alle på (1 Tim 4:9-11)?

·         Hvis Kristus skal regjere i all evighet, hva betyr det da at Han vil abdisere fra Sin trone (Åp 11:15; 1 Kor 15:24)?

     ·         Kommer Gud noen gang egentlig til å være alt i alle (1 Kor 15:28)?

 

Det er utrolig at så mange doktriner som ikke undervises i Skriften har blitt stemplet som ortodokse. Så lenge mennesker aksepterte papisme og presteskap som ortodoks, var de uvitende, men et nytt og ferskt studie av de greske Skriftene i Reformasjonens tid overbeviste troende om at Gud rettferdiggjorde syndere ved tro, og følgelig brøt de med tradisjon og søkte etter et fast grunnlag av sannhet i Guds Ord. Du vil også finne nye under i de Hellige Skriftene når du er klar til å kaste av deg tradisjonens åk og frykten for hva folk kommer til å si, og i bønn og med en lærevillig ånd studere Hans Ord og tro Gud!

 

FORSKJELLIGE FAKTA TIL Å HJELPE DEG TENKE KLART

 

·         De Hellige Skriftene ble ikke skrevet på engelsk eller norsk, men på hebraisk, chaldee og gresk.

·         De såkalte biblene vi har i dag er kun menneskers oversettelser av Guds Ord, og er av den grunn ufullkomne.

·         Feilaktige oversettelser har hjulpet til med å skape de mange sektene og delingene i kristendommen.

·         Unøyaktige gjengivelser har gitt grobunn for urettmessige håp og konsekvent skeptisisme.

 Eksempel: ”Jesu Kristi åpenbaring, som Gud gav ham for at han skulde vise sine tjenere det som snart skal skje” (Åp 1:1 – Bibelselskapet)

Korrigert: Avsløringen av Jesus Kristus, som Gud gir til Ham, for å vise Hans slaver hva som hurtig må forekomme” (Åp 1:1 – Concordant Version).

Profetiene i Åpenbaringen skjedde ikke snarlig, men når dommen starter kommer slagene til å falle raskt (sammenlign med Joh 20:4). Johannes løp hurtigere [raskere] enn Peter. Det samme greske ordet er brukt begge steder.

 ·         Sannheter for Kirken, som er Kristi kropp, finnes i de 13 brevene til Paulus. Les Ef 3:2-9.

·         Det er ikke noe hebraisk eller gresk ord i hele Skriften som har den samme betydningen som vårt norske ord ”helvete.” Hades og Sheol er det USYNLIGE. Gehenna var en søppelplass like utenfor Jerusalem. Gehenna-dalen, eller Hinnom-dalen som den heter på hebraisk, ligger der den dag i dag, men den er ikke lenger en stinkende, brennende søppelplass. Ildsjøen er den andre død. Tartarus omtales vedrørende engler.

·         Vi ønsker selvfølgelig ikke et sekund å insinuere at de som gjør opprør mot Gud vil unnslippe dom. Alle de døde, små og store, utenom de som tilhører Kristus ved Hans komme, vil måtte stå foran den Store Hvite Trone for å bli dømt. De kommer til å bli dømt i henhold til sannheten (Rom 2:21?), i henhold til gjerninger (Rom 2:6; Åp 20:12-13) og i henhold til det lyset de hadde og vandret i (Rom 2:12).

 

MITT VITNESBYRD

Mange av mine venner, etter at de leste det første opplaget av denne traktaten, trakk forhastede og uberettigede slutninger; nemlig at jeg hadde falt ifra troen, og at jeg hadde sluttet å preke, og at jeg hadde ”forandret” meg. Jeg erkjente med glede halvsannhetene i hver av de tre uttalelsene. Jeg har falt fra troen kristenheten har på tre guder, og tror nå på en Gud, Faderen, og en Herre, Jesus Kristus (1 Kor 8:6). Jeg har sluttet å forkynne visse ubibelske doktriner, slike som ”evig pine” og ”sjelens udødelighet.” Jeg har forandret meg, men på samme måte som en gutt forandres i det han går fra ungdomsskole til videregående.

I løpet av de siste fem månedene, gjennom den konkordante metoden for bibelstudie, har de Hellige Skriftene selv besvart spørsmål som verken bibelskole eller professorer ved pastorseminarer eller bibelkommentarer kunne, eller i det hele tatt ville, prøve å svare på. Jeg er forbløffet og fasinert over Ordet som aldri før. Det fremmer en Gud som er rettferdig, kjærlig og elskelig; Hvis person og verk ikke trenger noen unnskyldning fordi Han virker hele universet i samsvar med Sin viljes råd. Jeg fryder meg over å være Hans slave og for å anses verdig til å lide hån for Hans Navns skyld.

V. E. Jacobsen